გჭირდებათ თუ არა ნებართვა დაწესებულებაში ფონოგრამის ჩასართავად?

დიახ. ნაწარმოებების და ფონოგრამების ავტორების ინტელექტუალური საკუთრების უფლება დაცულია კანონით.

დაწესებულებაში აუდიო და ვიდეო კონტენტის გამოსაყენებლად მოგიწევთ გადახდა.

დაწესებულება ვალდებულია გადაუხადოს საავტორო უფლებების მფლობელებს, რომელთა უფლებაც აღიარებულია კანონით.

ვისთან არის საჭირო ხელშეკრულების გაფორმება? იქნებ სიმღერების ავტორებთან, ვინც არიან უშუალო საავტორო უფლებების მფლობელები?

არა. ყველაფერი უფრო მარტივადაა: თქვენ უხდით საავტორო უფლებების მფლობელებს შუამავლის მეშვეობით, ორგანიზაციით, რომელიც ახორციელებს საავტორო უფლებების დაცვას.

რამდენი უნდა გადავიხადო?

აქ არის მრავალი ნიუანსი, დაკავშირებული დაწესებულების ტიპთან, გაქვთ თუ არა შესვლის გადასახადი დაწესებულებაში და ა.შ.

ეს ნიუანსები იქნება გათვალისწინებული თქვენი გადასახადის დაანგარიშების დროს. თქვენ შეგიძლიათ თავად გაიაროთ კონსულტაცია ამ ორგანიზაციების თანამშრომლებთან ან მიმართოთ ჩვენი სერვისის უფასო მხარდაჭერის სამსახურს.

სერვის GUSLI სპეციალისტები გაგიწევენ უფასო იურიდიულ დახმარებას ხელშეკრულების გაფორმებაში, გადასახადის დაანგარიშებასა და ანგარიშების ჩამოყალიბებაში.

რით შეუძლიათ ჩემი დახმარება GUSLI-ს თანამშრომლებს?

GUSLI —ეს არის სერვისი, რომელიც შექმნილია დაწესებულებების მფლობელებისთვის ამოცანის გასამარტივებლად.

სერვისის თანამშრომლები უფასოდ დაგეხმარებათ ყველა საკითხში, რომელიც ეხება საავტორო უფლებებს და ხელშეკრულების გაფორმებას, გაგიწევენ კონსულტაციას, გასწავლიან ჩვენი სერვისის საშუალებით ყოველთვიური ავტომატური ანგარიშების ფორმირებას.

რამდენი ორგანიზაცია არსებობს?

არსებობს საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაცია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი (საქპატენტი).

  • პირველი
    იცავს ტექსტების და მუსიკის ავტორების, კომპოზიტორების და პოეტების უფლებებს.
  • მეორე
    იცავს მომიჯნავე უფლებების მქონე მფლობელებს: მომღერლები, მსახიობები, ხმისჩამწერი ორგანიზაციები.

ორივე ორგანიზაცია უნაწილებს თანხებს იმ უფლების მფლობელებზე, ვისი ნაწარმოებებიც გამოიყენება კომერციული მიზნით. ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს ორივე მხარესთან.

Что такое РАО?

РАО или, если расшифровать аббревиатуру, Российское Авторское Общество — это государственная организация, которая следит за соблюдением прав авторов и способствует тому, чтобы все авторы получали вознаграждение за использование своих музыкальных произведений. В соответствии с принятым законодательством, использование любых произведений возможно только при получении согласия автора или его представителя, что подразумевает выплату вознаграждения автору.

Что такое ВОИС?

ВОИС — это Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности. Она занимается практически тем же самым, что и РАО. Главное отличие состоит в том, что ВОИС представляет интересы обладателей смежных прав (правообладателей фонограмм и исполнителей).

Если РАО осуществляет выплаты авторам музыки и текста, то ВОИС выплачивает вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм.

საავტორო უფლებების მფლობელებმა შესაძლოა არ იცოდნენ იმის შესახებ, რომ მათი სიმღერა გამოიყენება კონკრეტულ დაწესებულებაში?

დიახ. ფონოგრამის საზოგადოებრივი შესრულება, რომელიც გამოქვეყნებულია კომერციული მიზნებით, ასევე მისი გახმოვანება ეთერსა ან საკაბელო ტელევიზიაში დასაშვებია უფლებების მფლობელების ნებართვის გარეშე, მაგრამ მათთვის ჰონორარის გადახდის საფუძველზე.

როგორ ვიმუშაოთ ამ ორგანიზაციებთან?

უნდა გავაფორმოთ მათთან ხელშეკრულება

ხელშეკრულების მიხედვით უნდა გადავიხადოთ ჰონორარი ფონოგრამისა და კონკრეტული შესრულების ექსკლუზიური საკუთრების მქონე მფლობელებს.

რა მოხდება თუ არ გავაფორმებთ ხელშეკრულებას ამ ორგანიზაციებთან?

ამ შემთხვევაში ადრე თუ გვიან გელით სასამართლო სარჩელი და შემდეგ ჯარიმის გადახდა. ჩვენ აუცილებლად გირჩევთ ხელშეკრულების გაფორმებას